Solid bv
Industriepark 8
8587 Spiere
België


Tel.: +32 (0) 56 461616
Openingsuren: van maandag t/m donderdag van 8h30 tot 12h00 en van 13h30 tot 16h30, vrijdag van 8h30 tot 12h00 en van 13h30 tot 16h00.
E-mailadres: info@solid.eu
Ondernemingsnummer: BTW BE 0475.877.446
RPR Kortrijk

IBAN: BE44 0018 1337 1045
BIC/SWIFT: GEBABEBB

Algemene verkoopvoorwaarden

Alle verkoopcontracten worden door de verkoper onder opschortende voorwaarde gesloten, totdat uit de door hem ingewonnen informaties blijkt dat de koper voldoende kredietwaardig is.

Elke wijziging of nietigverklaring van de bestelling is afhankelijk van het geschreven akkoord van de verkoper.

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet.
Vertraging in de levering geven geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

De goederen worden verzonden op risico van de koper.
De vervoers-, verzekerings-, dedouanerings- en andere kosten komen, tenzij anders bepaald, voor rekening van de koper.

Indien het contract bepaalt dat de koper de goederen zal afhalen, dient deze de overeengekomen termijnen te eerbiedigen, anders behoudt de verkoper zich het recht voor de verkoop geheel of gedeeltelijk te verbreken of de koper te verplichten de levering te aanvaarden, zonder uitsluiting van het recht op schadevergoeding en intresten in elk van deze gevallen.

De bewaring van de goederen in afwachting van de levering  of de afhaling, geschiedt op risico van de koper.

Wanneer de verkoper ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt de verkoper zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat door de koper enige schadevergoeding kan worden geëist.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

De koopwaar wordt geleverd in de zetel van de verkoper of op een door partijen vooraf bepaalde plaats.
Alle koopwaar dient voor het laden gereceptioneerd en aanvaard te worden.
Deze aanvaarding dekt de conformiteit der koopwaren zowel qua kwaliteit of kwantiteit en afmetingen.
Het opladen door de koper geldt als onwederroepelijke en definitieve aanvaarding der koopwaren.
De koper heeft derhalve de verplichting vooraf de nodige controle uit te voeren.
Ingeval van afname door tussenpersonen worden deze tussenpersonen steeds geacht te handelen als gemandateerden en voor rekening van de koper.
De aflevering van de goederen aan deze tussenpersoon geldt als definitieve aanvaarding.
Alle klachten zullen nietig en onbestaande zijn door het ondertekenen van de afname- en leveringsbon door de koper of diens aangestelde, welke gelden als definitieve aanvaarding van de koopwaar.
De aanvaarding dekt zelfs de verborgen gebreken ingeval van koop  gezien deze bij verkoop evenmin door de verkoper kunnen gekend zijn.

Elke klacht inzake de goederen moet op straffe van verval onmiddellijk bij ontvangst van de koopwaar en bij aangetekend schrijven gemeld worden.
Indien een klacht als rechtmatig zou wordt aanvaard, beperkt het verhaal tegen de verkoper zich tot het bedrag van de factuur van de betrokken zending.
De verkoper behoudt zich het recht voor de geweigerde koopwaar te vervangen, zonder verdere schadeloosstelling. 
Behoudens andersluidende bepalingen zijn de goederen alleen betaalbaar door in België gangbare munt, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, dan wel op een door haar aangegeven Belgische bankrekening binnen de dertig dagen na factuurdatum.

Elke betaling, welke niet volledig uitgevoerd is binnen de hiervoor vastgelegde termijn doet van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest  lopen van 1% per maand en dit vanaf de factuurdatum.
Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 75,00 EUR en maximum van 2.500,00 EUR als schadebeding.

Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

Bij niet betaling van enige factuur op de vervaldag worden alle andere facturen ineens opeisbaar en mag de vennootschap te harer keuze of de uitvoering harerzijds van eventuele andere kooptransacties opschorten totdat alle openstaande factuurbedragen zijn betaald of eventuele andere kooptransacties waarvan de vennootschap nog uitvoering moet geven, zonder ingebrekestelling en zelfs zonder gerechtelijke tussenkomst als ontbonden beschouwen. 
De goederen blijven de eigendom van de verkoper zolang de betaling niet volledig werd uitgevoerd. 
Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractssluiting.

Wanneer de koper enerzijds een bestelling annuleert  of zijn verplichtingen niet nakomt, behoudt de verkoper zich het  recht voor zowel de uitvoering te vorderen, ofwel een schadevergoeding te eisen van dertig procent van de waarde der niet afgenomen goederen, onverminderd de meerdere bewezen schade door de verkoper ingevolge de verbreking van de overeenkomst door de koper.

Voor zover verkoper en koper gebonden zijn door een raamovereenkomst en/of de koper bestellingen plaatst op basis van ontvangen prijslijsten/offertes verbinden partijen zich ertoe in geval van onvoorziene omstandigheden en/of een fundamentele wijziging die ertoe leidt dat één of meerdere van de verbintenissen die uit de koopovereenkomst volgen onredelijk zwaar worden voor één van de partijen (zo onder meer een aanzienlijke prijsverandering van grondstoffen, transport, energie, muntontwaarding), overleg te plegen teneinde de overeenkomst aan te passen aan de onvoorziene omstandigheden en/of een fundamentele wijziging.
Voor zover partijen niet tot een akkoord komen binnen twee maanden onderhandelingstijd na datum van vraag tot wijziging (als datum van vraag geldt deze van aangetekende zending met ontvangstbewijs en/of e-mail met verzoek om ontvangstbevestiging), zal elke partij de mogelijkheid hebben de overeenkomst te beëindigen middels opzegging en zonder schadeloosstelling.
De opzegging kan enkel middels een aangetekend brief met ontvangstbewijs en dient te worden betekend uiterlijk vijf dagen na het verstrijken van de onderhandelingstermijn.
De opzeggingstermijn bedraagt één maand en neemt een aanvang op datum van de aangetekende verzending met ontvangstbewijs.
Voor zover geen opzegging wordt betekend blijft de aanvankelijk gesloten overeenkomst van kracht.
De onderhandelingstermijn meer de gebeurlijke opzeggingstermijn kan nooit, behoudens akkoord van partijen, tot gevolg hebben dat de duurtijd van een raamovereenkomst wordt overschreden, laat staan als een stilzwijgende verlenging wordt beschouwd.
Partijen komen tevens overeen dat gedurende de onderhandelingstermijn en elke gebruikte opzegtermijn de eerder bestelde goederen tegen de vastgestelde prijs zullen geleverd worden, waarbij de bestelde volumes nooit de voordien gerealiseerde omzet mogen overschrijden.

Alle verkoopsovereenskomsten tussen partijen gesloten, alsook alle betwistingen tussen partijen worden beheerst zo door het Belgisch recht.

Ingeval van geschil of betwisting zijn territoriaal alleen de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk dan wel het Vredegerecht tweede kanton Kortrijk bevoegd.

In geen geval kunnen de gebeurlijke factuurvoorwaarden van de koper afbreuk doen aan hogergenoemde voorwaarden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard.
De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Solid levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn.
Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.
Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Solid kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.
Solid geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Solid kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen.
Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Solid verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
 
Beleid inzake het gebruik van onze website

 

Wij verzamelen gegevens van de bezoekers van deze website.
Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd.
Bij een bezoek aan onze site bewaren we:

Uw domeinnaam (ip-adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina's;
Uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website;
Uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert;
Uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums;
Alle informatie met betrekking tot de pagina's van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;
Alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt;
Alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt.

Deze informatie wordt gebruikt:

Om onze website te verbeteren;
Om u te contacteren voor publicitaire doeleinden.

Het aanvaarden van cookies kan noodzakelijk zijn voor een optimale surfervaring of voor het gebruik van bepaalde onderdelen van deze site, die de identificatie van de gebruiker vereisen.
Indien u dat wenst kan u het gebruik van cookies uitschakelen via uw browser.
Bepaalde onderdelen van de site zullen dan mogelijks niet, of niet optimaal, functioneren.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").
Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.
De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.
Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
Door gebruik te maken van deze website, geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Het gebruik van deze website geldt als aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden, zoals hieronder beschreven.
Deze laatste kunnen eenzijdig door ons worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van de verbinding.
Wij behouden ons, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, het recht voor om de toegang tot deze website geheel of gedeeltelijk te weigeren, onder meer in geval van schending van de voorwaarden door de gebruiker.

Onze website en onze online diensten mogen enkel gebruikt worden voor strikt geoorloofde doeleinden.
Zijn onder meer verboden:

Elk gebruik dat de integriteit van het netwerk of van het computersysteem bedreigt (zoals het doorsturen van wormen, virussen en andere strafbare codes);
Elke praktijk die de goede werking van onze diensten kan schaden of het gebruik of de capaciteit van de prestaties voor de andere gebruikers in gevaar kan brengen;
Elk gebruik dat onze reputatie schade kan toebrengen;
Elk commercieel gebruik van onze gegevens en databanken en elk gebruik dat niet met hun bestemming overeenstemt.

Elke schending van de beveiliging van de servers of van ons netwerk is verboden en zal aanleiding geven tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolgingen.

Wij trachten in de mate van het mogelijke onze diensten 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 toegankelijk te houden.
De toegang tot de diensten kan echter worden onderbroken, onder meer om technische redenen, bijvoorbeeld onderhoud, of om andere redenen.
De storingen geven geen aanleiding tot enige vergoeding.

Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze website of de online diensten op elk ogenblik en zonder verwittiging of mededeling aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

De gebruiker aanvaardt dat elke toegang tot de site of gebruik ervan op eigen verantwoordelijkheid gebeurt.
Wij zijn geenszins aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade door het gebruik van deze site, noch voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten op deze site, noch voor de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of voor derden.

Sommige inlichtingen werden bij derden ingewonnen.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie uit externe bronnen, databanken, webapplicaties en websites.
Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten bij het verzamelen van deze gegevens.

De hier beschikbare informatie vormt geen beroeps- of juridisch advies.
Zij creëert dus geen rechten of verplichtingen.
Bovendien wordt deze informatie als juist beschouwd op het ogenblik van de bekendmaking, maar kan zij na enige tijd onnauwkeurig of verouderd worden.
De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het bedrieglijk gebruik van onze communicatiemiddelen.
Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor elke indringing in onze computersystemen en voor elk plundering van gegevens die daaruit kan voortvloeien.
Wij gebruiken de nodige middelen om ongeoorloofde inbraak tegen te gaan.

Deze website en zijn inhoud zijn beschermd door de Belgische, Europese en internationale wetten en normen inzake auteursrechten, juridische bescherming van databanken sui generis en bescherming van de intellectuele eigendom.
Elke aanpassing, verspreiding, verdeling, kopie, bewerking, vertaling of verandering van deze site of zijn inhoud of van een deel ervan, onder welke vorm en met welk elektronisch, mechanisch of ander middel dan ook, is strikt verboden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
Sommige namen, tekens en logo's op deze site zijn gedeponeerd en geregistreerd en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook.

Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolgingen.

Deze website bevat links naar andere websites die de gebruiker kunnen interesseren.
Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor deze sites, noch voor hun inhoud, en wijzen elke verantwoordelijkheid af voor het materieel, voor de gegevens van elke aard die op deze gelinkte sites staan of worden verspreid, en voor de eventuele verwerking van persoonlijke gegevens via deze gelinkte sites.