Algemene Voorwaarden van Solid

Deze website is eigendom van Solid bvba.
Maatschappelijke zetel:
Industriepark 8
8587 Spiere
België


Telefoon: +32 (0)56 46 16 16
Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m donderdag van 8:30 uur tot 12:00 uur en van 13:30 uur tot 16:30 uur, op vrijdag van 8:30 uur tot 12:00 uur en van 13:30 uur tot 16:00 uur.
E-mailadres: info@solid.eu
Ondernemingsnummer: BTW BE 0475.877.446
Belfius bank
IBAN: BE44 0018 1337 1045 EUR
BIC/SWIFT: GEBABEBB

De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op Solid shop en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Op de Algemene Voorwaarden van Solid is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

1. BASIS - Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke door ons bevestigde afwijking op een bepaald punt, zijn al onze offertes, bevestigingen, contracten en facturen integraal onderworpen aan de algemene voorwaarden, waarvan onze klant erkent kennis genomen te hebben en deze als integrerend bestanddeel van die offertes, bevestigingen, contracten en facturen te aanvaarden.

2. PRIJS - De aangeduide prijzen zijn steeds exclusief belastingen en taksen. Alle belastingen en taksen zijn uitsluitend ten laste van onze klant. De aangeduide prijzen zijn eveneens exclusief leverings-, vervoers- en verzekeringskosten.

3. OFFERTES - Wij zijn niet gebonden door onze offertes. De overeenkomst wordt slechts als vast en geldig aanzien na onze schriftelijke orderbevestiging. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud is geschied.

4. TERMIJNEN - De aangeduide leverings- en/of uitvoeringstermijnen zijn niet bindend, en hebben slechts het karakter van benaderende inlichting. In geen geval kunnen zij aanleiding geven tot boete, schadevergoeding en/of ontbinding der overeenkomst ten onze laste.

5. ANNULERING - Elke annulering van de bestelling door onze klant dient per aangetekend schrijven aan ons ter kennis gebracht te worden. Dergelijke annulering door onze klant is slechts geldig mits onze schriftelijke aanvaarding. In geval van geldige annulering zal de klant ertoe verplicht zijn aan ons een schadeloosstelling voor omzetverlies, algemene kosten en winstderving te betalen welke forfaitair bepaald wordt op 40% van de prijs der bestelling, eventueel te verhogen met de waarde van het reeds gebruikte materiaal en arbeidsloon.

6. OVERMACHT - In geval van overmacht zijn wij van onze kant gerechtigd om hetzij de levering en/of de uitvoering te verdagen hetzij de levering en/of de uitvoering te annuleren, zonder dat onze klant aanspraak zal kunnen maken op boete, schadevergoeding en/of wat dan ook ten onze laste. Onder overmacht wordt verstaan: brand, staking. griepepidemie enz.

7. VERANDERING VAN DE BESTELLING - Elke verandering door de klant van de oorspronkelijke bestelling, welke niet met een geschrift van de klant moet bewezen worden, doch reeds voldoende bewezen wordt door de uitvoering van de verandering zelf, zal een prijsverhoging meebrengen in functie van de vermeerdering der gebruikte arbeid en materiaal volgens de door ons op het ogenblik van de uitvoering gehanteerde arbeidsloon- en materiaalprijzen.

8. AANVAARDING - De koopwaren worden altijd vóór het vertrek uit onze magazijnen aanvaard of als dusdanig beschouwd, ongeacht de wijze van levering.

9. RISICO - De koopwaren reizen steeds op risico en verantwoordelijkheid van de klant, zelfs als het vervoer der goederen door ons gebeurt.

10. KLACHTEN - Er zal geen enkele klacht wegens zichtbare gebreken meer ontvankelijk zijn na aanvaarding der koopwaren, waarvan sprake sub 8. Klachten wegens zichtbare gebreken op uitgevoerde werken zijn slechts ontvankelijk, wanneer zij ons uiterlijk 8 dagen na uitvoering der werken per aangetekend schrijven toekomen. Verborgen gebreken kunnen slechts in aanmerking genomen worden, indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen 8 dagen na ontdekking ervan per aangetekend schrijven bij ons zijn ingediend en de goederen inmiddels niet in behandeling werden genomen.

Klachten betreffende gefactureerde hoeveelheden en/of eenheidsprijzen moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven worden geformuleerd.

Reactie van onzentwege op een laattijdige klacht impliceert geen verzaking aan hetgeen voorafgaat en is steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis.

Wanneer een klacht omtrent koopwaren of uitgevoerde werken wordt erkend, onder partijen of in rechte, gaat onze verantwoordelijkheid nooit verder dan herstel of vervanging, met uitsluiting van om het even welke directe of indirecte boete of schadevergoeding.

11. VOORSCHOT - Wij hebben na de bestelling steeds het recht voorschotrekeningen voor onze leveringen en/of werken te sturen. Bij gebreke aan tijdige betaling van deze

voorschotrekeningen kunnen de leveringen en/of de werken door ons onderbroken worden tot na betaling, zonder enige voorafgaande verwittiging en boete of schadevergoeding lastens ons, en dit onder voorbehoud van al onze andere rechten.

12. BETALINGEN - Het bedrag van de factuur is netto betaalbaar te Spiere en dit op de vervaldag, zijnde 8 dagen na factuurdatum. Eventuele disconto- en bankkosten zijn steeds ten laste van onze klant.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling der schuld op de vervaldag, brengt het schuldsaldo met ingang van de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest op van 1% per maand, en waarbij iedere begonnen maand als een volle maand aanzien wordt. Eveneens in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15% met een minimum van 124 euro en een maximum van 1860 euro, dit ten titel van forfaitaire schadeloosstelling en zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt bovendien het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.

13. WISSELS EN ANDERE DOCUMENTEN - Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de algemene voorwaarden.

Alle innings- en/of protestkosten van aanvaarde of niet aanvaarde wissels, postontvangkaarten en andere zijn ten laste van onze klant.

14. WAARBORGEN - Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen onze klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der door onze klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken (zo bvb. indien onze klant nalaat om één enkele factuur van ons op de vervaldag te betalen, zelfs al zou die factuur betrekking hebben op een andere bestelling van de klant), dan behouden wij ons het recht voor om van onze klant de geschikte waarborgen te eisen. Indien onze klant weigert om hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag waarvan sprake in artikel 5 door de klant aan ons verschuldigd zijn.

15. EIGENDOMSVOORBEHOUD - De geleverde goederen blijven onze eigendom, zelfs wanneer ze verwerkt werden, tot de prijs, de vervallen rente en verhoging volledig betaald zijn. Niettemin gaat het risico van de verkochte goederen steeds over naar de koper vanaf het afsluiten van het verkoopcontract.

16. RETENTIERECHT - Tussen de partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen van onze klant, die zich in onze magazijnen en werkplaatsen bevinden, door ons kunnen worden weerhouden ter nadere waarborg van de betaling van het verschuldigd loon voor bewerking van deze en/of reeds teruggegeven goederen. Nieuwe goederen die door onze klant ter bewerking worden toevertrouwd worden geacht de reeds teruggegeven bewerkte goederen te vervangen. De goederen die door onze klant ter bewerking worden toevertrouwd worden geacht deel uit te maken van één en dezelfde ondeelbare overeenkomst, zelfs wanneer deze overeenkomst in opeenvolgende prestaties wordt uitgevoerd.

17. GESCHILLENREGELING - Alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de gerechten van het arrondissement Kortrijk. Enkel wij kunnen hiervan afwijken. Alle kosten in

verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten laste van onze klant worden verhaald.

Alle geschillen zullen beslecht worden door toepassing van het Belgisch recht.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Solid levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Solid kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Solid geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Solid kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Solid verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
 
 

Beleid inzake het gebruik van onze website

 

Dit is de website van

 

SOLID BVBA

INDUSTRIEPARK 8

8587 SPIERE

BTW BE 0475.877.446

 

Wij verzamelen gegevens van de bezoekers van deze website. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd. Ons algemeen beleid inzake verwerking van persoonsgegevens vindt u via deze link.

Bij een bezoek aan onze site bewaren we:

- uw domeinnaam (ip-adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina's;

- uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website;

- uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert;

- uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums;

- alle informatie met betrekking tot de pagina's van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;

- alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt;

- alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt.

 

Deze informatie wordt gebruikt:

- om onze website te verbeteren;

- om u te contacteren voor publicitaire doeleinden.

 

Het aanvaarden van cookies kan noodzakelijk zijn voor een optimale surfervaring of voor het gebruik van bepaalde onderdelen van deze site, die de identificatie van de gebruiker vereisen. Indien u dat wenst kan u het gebruik van cookies uitschakelen via uw browser. Bepaalde onderdelen van de site zullen dan mogelijks niet, of niet optimaal, functioneren.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Het gebruik van deze website geldt als aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden, zoals hieronder beschreven. Deze laatste kunnen eenzijdig door ons worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van de verbinding. Wij behouden ons, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, het recht voor om de toegang tot deze website geheel of gedeeltelijk te weigeren, onder meer in geval van schending van de voorwaarden door de gebruiker.

Onze website en onze online diensten mogen enkel gebruikt worden voor strikt geoorloofde doeleinden. Zijn onder meer verboden:

- elk gebruik dat de integriteit van het netwerk of van het computersysteem bedreigt (zoals het doorsturen van wormen, virussen en andere strafbare codes);

- elke praktijk die de goede werking van onze diensten kan schaden of het gebruik of de capaciteit van de prestaties voor de andere gebruikers in gevaar kan brengen;

- elk gebruik dat onze reputatie schade kan toebrengen;

- elk commercieel gebruik van onze gegevens en databanken en elk gebruik dat niet met hun bestemming overeenstemt.

 

Elke schending van de beveiliging van de servers of van ons netwerk is verboden en zal aanleiding geven tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolgingen.

Wij trachten in de mate van het mogelijke onze diensten 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 toegankelijk te houden. De toegang tot de diensten kan echter worden onderbroken, onder meer om technische redenen, bijvoorbeeld onderhoud, of om andere redenen. De storingen geven geen aanleiding tot enige vergoeding.

Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze website of de online diensten op elk ogenblik en zonder verwittiging of mededeling aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

De gebruiker aanvaardt dat elke toegang tot de site of gebruik ervan op eigen verantwoordelijkheid gebeurt. Wij zijn geenszins aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade door het gebruik van deze site, noch voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten op deze site, noch voor de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of voor derden.

Sommige inlichtingen werden bij derden ingewonnen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie uit externe bronnen, databanken, webapplicaties en websites. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten bij het verzamelen van deze gegevens.

De hier beschikbare informatie vormt geen beroeps- of juridisch advies. Zij creëert dus geen rechten of verplichtingen. Bovendien wordt deze informatie als juist beschouwd op het ogenblik van de bekendmaking, maar kan zij na enige tijd onnauwkeurig of verouderd worden. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het bedrieglijk gebruik van onze communicatiemiddelen. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor elke indringing in onze computersystemen en voor elk plundering van gegevens die daaruit kan voortvloeien. Wij gebruiken de nodige middelen om ongeoorloofde inbraak tegen te gaan.

Deze website en zijn inhoud zijn beschermd door de Belgische, Europese en internationale wetten en normen inzake auteursrechten, juridische bescherming van databanken sui generis en bescherming van de intellectuele eigendom. Elke aanpassing, verspreiding, verdeling, kopie, bewerking, vertaling of verandering van deze site of zijn inhoud of van een deel ervan, onder welke vorm en met welk elektronisch, mechanisch of ander middel dan ook, is strikt verboden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Sommige namen, tekens en logo's op deze site zijn gedeponeerd en geregistreerd en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook.

Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolgingen.

 

Deze website bevat links naar andere websites die de gebruiker kunnen interesseren. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor deze sites, noch voor hun inhoud, en wijzen elke verantwoordelijkheid af voor het materieel, voor de gegevens van elke aard die op deze gelinkte sites staan of worden verspreid, en voor de eventuele verwerking van persoonlijke gegevens via deze gelinkte sites.

Elke juridische verhouding tussen ons en de gebruiker van de website ressorteert volledig onder het Belgisch recht. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.