Alle verkoopcontracten worden door de verkoper onder opschortende voorwaarde gesloten, totdat uit de door hem ingewonnen informaties blijkt dat de koper voldoende kredietwaardig is.
Elke wijziging of nietigverklaring van de bestelling is afhankelijk van het geschreven akkoord van de verkoper.
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet.

Vertraging in de levering geven geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
De goederen worden verzonden op risico van de koper.
De vervoers-, verzekerings-, dedouanerings- en andere kosten komen, tenzij anders bepaald, voor rekening van de koper.

Indien het contract bepaalt dat de koper de goederen zal afhalen, dient deze de overeengekomen termijnen te eerbiedigen, anders behoudt de verkoper zich het recht voor de verkoop geheel of gedeeltelijk te verbreken of de koper te verplichten de levering te aanvaarden, zonder uitsluiting van het recht op schadevergoeding en intresten in elk van deze gevallen.
De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op risico van de koper.
Wanneer de verkoper ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt de verkoper zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat door de koper enige schadevergoeding kan worden geëist.
De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

De koopwaar wordt geleverd in de zetel van de verkoper of op een door partijen vooraf bepaalde plaats.
Alle koopwaar dient voor het laden gereceptioneerd en aanvaard te worden.
Deze aanvaarding dekt de conformiteit der koopwaren zowel qua kwaliteit of kwantiteit en afmetingen.
Het opladen door de koper geldt als onwederroepelijke en definitieve aanvaarding der koopwaren.
De koper heeft derhalve de verplichting vooraf de nodige controle uit te voeren.

Ingeval van afname door tussenpersonen worden deze tussenpersonen steeds geacht te handelen als gemandateerden en voor rekening van de koper.
De aflevering van de goederen aan deze tussenpersoon geldt als definitieve aanvaarding.
Alle klachten zullen nietig en onbestaande zijn door het ondertekenen van de afname- en leveringsbon door de koper of diens aangestelde, welke gelden als definitieve aanvaarding van de koopwaar.
De aanvaarding dekt zelfs de verborgen gebreken ingeval van koop gezien deze bij verkoop evenmin door de verkoper kunnen gekend zijn.

Elke klacht inzake de goederen moet op straffe van verval onmiddellijk bij ontvangst van de koopwaar en bij aangetekend schrijven gemeld worden.
Indien een klacht als rechtmatig zou wordt aanvaard, beperkt het verhaal tegen de verkoper zich tot het bedrag van de factuur van de betrokken zending.
De verkoper behoudt zich het recht voor de geweigerde koopwaar te vervangen, zonder verdere schadeloosstelling.
Behoudens andersluidende bepalingen zijn de goederen alleen betaalbaar door in België gangbare munt, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, dan wel op een door haar aangegeven Belgische bankrekening binnen de dertig dagen na factuurdatum.

Elke betaling, welke niet volledig uitgevoerd is binnen de hiervoor vastgelegde termijn doet van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest lopen van 1% per maand en dit vanaf de factuurdatum.
Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 75,00 EUR en maximum van 2500,00 EUR als schadebeding.
Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

Bij niet betaling van enige factuur op de vervaldag worden alle andere facturen ineens opeisbaar en mag de vennootschap te harer keuze of de uitvoering harerzijds van eventuele andere kooptransacties opschorten totdat alle openstaande factuurbedragen zijn betaald of eventuele andere kooptransacties waarvan de vennootschap nog uitvoering moet geven, zonder ingebrekestelling en zelfs zonder gerechtelijke tussenkomst als ontbonden beschouwen.
De goederen blijven de eigendom van de verkoper zolang de betaling niet volledig werd uitgevoerd. 
Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting.
Wanneer de koper enerzijds een bestelling annuleert of zijn verplichtingen niet nakomt, behoudt de verkoper zich het  recht voor zowel de uitvoering te vorderen, ofwel een schadevergoeding te eisen van dertig procent van de waarde der niet afgenomen goederen, onverminderd de  meerdere bewezen schade door de verkoper ingevolge de verbreking van de overeenkomst door de koper.

Voor zover verkoper en koper gebonden zijn door een raamovereenkomst en/of de koper bestellingen plaatst op basis van ontvangen prijslijsten/offertes verbinden partijen zich ertoe in geval van onvoorziene omstandigheden en/of een fundamentele wijziging die ertoe leidt dat één of meerdere van de verbintenissen die uit de koopovereenkomst volgen onredelijk zwaar worden voor één van de partijen (zo onder meer een aanzienlijke prijsverandering van grondstoffen, transport, energie, muntontwaarding), overleg te plegen teneinde de overeenkomst aan te passen aan de onvoorziene omstandigheden en/of een fundamentele wijziging.
Voor zover partijen niet tot een akkoord komen binnen twee maanden onderhandelingstijd na datum van vraag tot wijziging (als datum van vraag geldt deze van aangetekende zending met ontvangstbewijs en/of e-mail met verzoek om ontvangstbevestiging), zal elke partij de mogelijkheid hebben de overeenkomst te beëindigen middels opzegging en zonder schadeloosstelling.
De opzegging kan enkel middels een aangetekend brief met ontvangstbewijs en dient te worden betekend uiterlijk vijf dagen na het verstrijken van de onderhandelingstermijn.

De opzeggingstermijn bedraagt één maand en neemt een aanvang op datum van de aangetekende verzending met ontvangstbewijs. Voor zover geen opzegging wordt betekend blijft de aanvankelijk gesloten overeenkomst van kracht.
De onderhandelingstermijn meer de gebeurlijke opzeggingstermijn kan nooit, behoudens akkoord van partijen, tot gevolg hebben dat de duurtijd van een raamovereenkomst wordt overschreden, laat staan als een stilzwijgende verlenging wordt beschouwd.
Partijen komen tevens overeen dat gedurende de onderhandelingstermijn en elke gebruikte opzegtermijn de eerder bestelde goederen tegen de vastgestelde prijs zullen geleverd worden, waarbij de bestelde volumes nooit de voordien gerealiseerde omzet mogen overschrijden.

Alle verkoopsovereenskomsten tussen partijen gesloten, alsook alle betwistingen tussen partijen worden beheerst zo door het Belgisch recht.
Ingeval van geschil of betwisting zijn territoriaal alleen de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk dan wel het Vredegerecht tweede kanton Kortrijk bevoegd.
In geen geval kunnen de gebeurlijke factuurvoorwaarden van de koper afbreuk doen aan hogergenoemde voorwaarden.